Põhimäärus

Väljaandja: Türi Vallavolikogu
Akti liik: määrus
Teksti liik: algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 01.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge: RT IV, 05.07.2013, 2

Türi Kultuurikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 26.06.2013 nr 18

Määrus on kehtestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Türi Vallavolikogu 27. juuni 2012 määruse nr 17 „Türi valla põhimäärus“ § 88 lõike 4 alusel.

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1.  Asutuse nimi

 (1) Türi vallas kultuuritegevust korraldava asutuse nimi on Türi Kultuurikeskus (edaspidi kultuurikeskus), ametlik lühend puudub.

 (2) Inglise keeles on kultuurikeskuse nimi Türi Culture Centre.

§ 2.  Kultuurikeskuse tegevuspiirkond, asukoht ja aadress

 (1) Kultuurikeskuse tegevuspiirkond on Türi valla haldusterritoorium.

 (2) Kultuurikeskus asub Järva maakonnas Türi vallas.

 (3) Kultuurikeskuse ametlik postiaadress on Järva maakond, Türi linn, Hariduse tänav 1, sihtnumber 72210.

§ 3.  Kultuurikeskuse õiguslik seisund

 (1) Kultuurikeskus on Türi valla asutus, mille asutamise ning tegevuse ümberkorraldamise ja lõpetamise otsustab Türi Vallavolikogu.

 (2) Kultuurikeskus on Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.

 (3) Kultuurikeskuse tegevust juhendab ja koordineerib ametiasutuse haridus- ja kultuuriosakond.

 (4) Kultuurikeskus juhindub oma tegevuses kultuurikeskus põhimäärusest ja teistest kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

§ 4.  Pitsat ja eelarve

 (1) Kultuurikeskusel on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat. Pitsati sõõri ülemisel äärel on kiri „Türi vald“ ja sõõri alumisel äärel kiri „Türi Kultuurikeskus“. Pitsati keskel võib kasutada asutuse sümboolikat.

 (2) Kultuurikeskusel on Türi valla eelarves alaeelarvena iseseisev eelarve.

§ 5.  Asjaajamise alused

 (1) Kultuurikeskuse asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

 (2) Asjaajamise korraldamisel lähtub kultuurikeskus asjaajamist reguleerivatest õigusaktidest.

 (3) Kultuurikeskuse asjaajamiskorra kehtestab kultuurikeskuse direktor käskkirjaga.

§ 6.  Kultuurikeskuse sümboolika

 (1) Kultuurikeskusel võib kasutusel olla oma sümboolika.

 (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab kultuurikeskuse direktor käskkirjaga, kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist Türi Vallavalitsusega.

§ 7.  Arengukava

 (1) Kultuurikeskus koostab vähemalt kolmeks aastaks arengukava ja tegevuskava. Arengukava ja tegevuskava ning selle muudatused kinnitab Türi Vallavalitsus.

 (2) Arengukava ja tegevuskava ning selle muudatuste ettevalmistamise algatab direktor. Ettevalmistamisse tuleb kaasata nõukogu ja vajadusel eksperdid. Arengukava ja tegevuskava ning selle muudatused esitab direktor enne Türi Vallavalitsusele esitamist arvamuse andmiseks nõukogule.

§ 8.  Haldusmenetlus

  Kultuurikeskuse tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.

2. peatükk

KULTUURIKESKUSE TEGEVUS JA ÜLESANDED

§ 9.  Tegevuse eesmärk

  Kultuurikeskuse tegevuse eesmärgid on:
 1) säilitada ja arendada rahvakultuuri;
 2) pakkuda kultuuriteenust osalemise ja tarbimise kaudu;
 3) vahendada professionaalset kultuuri.

§ 10.  Tegevuse korraldamine

 (1) Kultuurikeskus täidab põhiülesandeid Türi valla haldusterritooriumil asuvate struktuuriüksuste kaudu. Kultuurikeskuse struktuuriüksused on:
 1) Türi kultuurikeskus, mille asukoht on Türi linn, Hariduse tänav 1;
 2) Oisu rahvamaja, mille asukoht on Oisu alevik, Estonia puiestee 1;
 3) Taikse rahvamaja, mille asukoht on Taikse küla;
 4) Kabala rahvamaja, mille asukoht on Kabala küla, Sauna tänav 2.

 (2) Struktuuriüksus tagab
 1) kultuurikeskuse ülesannete täitmise Türi valla erinevates piirkondades;
 2) kultuurikeskuse tegevuse korraldamise lähtuvalt paikkondlike inimeste huvidest, traditsioonidest ja eelistustest.

 (3) Kultuurikeskus korraldab põhiülesande täitmiseks ise või tellib kultuuriüritusi ning loob isikute huvist ja ringi juhendamise võimalikkusest lähtuvalt võimaluse huviringide tegutsemiseks.

 (4) Huviringid igaks hooajaks määrab kultuurikeskuse direktor käskkirjaga. Huviringid tegutsevad üldjuhul 1. oktoobrist 30. juunini, kui kultuurikeskuse direktori käskkirjaga ei ole huviringi tegutsemiseks määratud teist tähtaega. Huviringi juhendamiseks sõlmib kultuurikeskuse direktor huviringi juhendajaga töö- või käsunduslepingu.

 (5) Kultuurikeskus võib oma põhitegevusega seotud ülesannete täitmiseks osutada tasulisi teenuseid. Kultuurikeskusel on õigus võtta tasu sündmuste (kontserdid, etendused, konverentsid, koosolekud, tähtpäevad, esitlus- ja reklaamüritused, nõupidamised) korraldamise ja sündmuste teenindamise eest, kultuurikeskuse ruumide kasutusele andmisel garderoobiteenuse ning valgus- ja helitehnika teenuse osutamise eest. Tasulised teenused ja teenuste hinnad kehtestab Türi Vallavalitsus.

§ 11.  Kultuurikeskuse ülesanded

 (1) Kultuurikeskuse ülesanded on:
 1) rahvuskultuuri alalhoiu ja edendamise ning rahvakultuuri traditsioonide jätkamisega tegelemine;
 2) kultuuri- ja meelelahutuslike sündmuste korraldamine;
 3) huvi- ja seltsitegevuse korraldamine;
 4) enesetäiendamise ja õpivõimaluste pakkumine, vabahariduslike koolituste, kursuste ning õpiringide tegevuse korraldamine;
 5) koostöö teiste asutuste ja organisatsioonidega paikkonna kultuurielu edendamiseks;
 6) Türi valla esindussündmuste korraldamine koostöös ametiasutusega;
 7) avalikkuse teavitamine kultuurikeskuses toimuvatest sündmustest;
 8) kultuuri- ja huvialase tegevuse kohta informatsiooni kogumine ja vahendamine;
 9) tegevusvaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhtimine;
 10) professionaalse kultuuri, sh filmi-, muusika-, etendus- ja kujutava kunsti vahendamine.

 (2) Kultuurikeskus vormistab iga avaliku sündmuse kohta reklaami, mis vastab kehtivatele õigusaktidele, ning avaldab info sündmuse kohta vastavalt avaliku teabe seadusele.

3. peatükk

KULTUURIKESKUSE PERSONAL JA JUHTIMINE

§ 12.  Kultuurikeskuse personal

 (1) Oma ülesannete täitmiseks ja tegevuse korraldamiseks on kultuurikeskusel
 1) loominguline personal;
 2) tehniline personal;
 3) teenindav personal.

 (2) Kultuurikeskuse töötajate koosseisu kinnitab direktor käskkirjaga, kooskõlastades personali koosseisu eelnevalt Türi Vallavalitsusega.

 (3) Kultuurikeskuse tegevuse korraldamisel ja tegevust reguleerivate küsimuste lahendamisel nõustab direktorit kultuurikeskuse nõukogu.

§ 13.  Direktor

 (1) Direktori vaba ametikoht täidetakse kas Türi Vallavalitsuse otsusel avaliku konkursi korras või läbirääkimiste teel. Avaliku konkursi korraldamisel kinnitab Türi Vallavalitsus konkursi korra.

 (2) Direktori kinnitab ametisse Türi Vallavalitsuse korraldusega. Töölepingu direktoriga sõlmib ning töölepingut muudab ja selle lõpetab Türi vallavanem, kooskõlastades töölepingu tingimused ametiasutuse haridus- ja kultuuriosakonna juhatajaga.

 (3) Direktor peab tagama kultuurikeskuse tulemusliku ja häireteta töö, teeb koostööd kultuurikeskuse nõukoguga ning ametiasutusega.

 (4) Direktor
 1) esindab oma ülesannete täitmisel Türi valda ja kultuurikeskust;
 2) teeb oma pädevuse piires tehinguid (sh omab tööandaja õigusi) õigus- ja haldusaktides, käesolevas põhimääruses ja direktori töölepingus sätestatud ülesannete täitmiseks ning annab kultuurikeskuse tegevuse korraldamiseks ning ülesannete täitmiseks käskkirju ja sõlmib lepinguid;
 3) korraldab arengukava koostamise ja kooskõlastamise nõukoguga ja esitab selle Türi vallavalitsusele kinnitamiseks;
 4) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab personaliga töölepingud ning kinnitab vajadusel käskkirjaga vajalikud tööjuhendid;
 5) kinnitab käskkirjaga õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavad töökorralduse reeglid, tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
 6) korraldab kultuurikeskuse asjaajamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
 7) juhib kultuurikeskuse majandus- ja finantstegevust, esitab Türi Vallavalitsusele kultuurikeskuse eelarve eelnõu, tagab kultuurikeskuse eelarve täitmise ning vastutab eelarve täitmise eest;
 8) tagab kultuurikeskuse tegevuse ja ülevaatlike materjalide säilimise ajaloo tarbeks (kroonika),
kinnitab asutuse arengusuunad ja asutuse tegevuskava igaks aastaks, koostab kultuurikeskuse tegevust reguleerivate õigusaktide ja kultuurikeskuse põhimääruse eelnõud ning esitab need vastuvõtmiseks, kehtestamiseks või kinnitamiseks Türi valla omavalitsusorganitele;
 9) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 10) esitab kultuurikeskuse tegevust kajastavad andmed ja dokumendid järelevalveasutustele;
 11) teeb ametiasutusele ettepanekuid kultuurikeskuse töö paremaks korraldamiseks;
 12) täidab vastavalt ametiasutuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja korraldustele ühekordseid tööülesandeid;
 13) on aruandekohustuslik Türi Vallavalitsuse ja Türi Vallavolikogu ning kultuurikeskuse nõukogu ees.

 (5) Direktor vastutab
 1) kultuurikeskuse üldseisundi ja arengu tagamise ning kultuurikeskuse põhimääruse ja teiste õigusaktidega kultuurikeskusele kui kohaliku omavalitsuse asutusele pandud ülesannete täitmise eest;
 2) kultuurikeskuse tegevuseks eraldatud raha õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;
 3) kultuurikeskusele kasutusele ja valdusse antud vara õiguspärase, otstarbeka ja heaperemeheliku kasutamise ning vara säilimise ja korrashoiu eest.

§ 14.  Direktori asendamine

 (1) Direktorit asendab direktori puhkusel või töölähetuses olemise ajal, haigestumise või töölt vabastamise korral kõigi õiguste ja kohustustega isik, kellele on töölepingu või direktori käskkirjaga tehtud ülesandeks direktori ülesannete täitmine.

 (2) Direktor peab määrama isiku, kes asendab direktorit ka juhul, kui direktor ja direktori asendaja on samal ajal ära.

§ 15.  Kultuurikeskuse juhtkond

 (1) Kultuurikeskuse juhtkonda kuuluvad kultuurikeskuse direktor, haldusjuht, kunstiline juht ning struktuuriüksuste kultuurispetsialistid.

 (2) Juhtkond töötab välja arengukava eesmärgid ja kavandab koostöös Türi valla ametiasutuse haridus-ja kultuuriosakonnaga igaks hooajaks kultuurikeskuse sündmuste ja ringitegevuste plaani.

 (3) Juhtkonna koosolekud protokollitakse vastavalt asutuse asjaajamiskorrale.

§ 16.  Kultuurikeskuse nõukogu

 (1) Kultuurikeskuse tegevuse korraldamisel ja tegevust reguleerivate küsimuste lahendamisel nõustab direktorit kultuurikeskuse nõukogu (edaspidi nõukogu).

 (2) Kultuurikeskuse nõukogu on organ kultuurikeskuse töö hindamiseks ja muude kultuurikeskuse tegevust puudutavate oluliste küsimuste arutamiseks.

 (3) Nõukogu teeb Türi Vallavolikogule ja Türi Vallavalitsusele ettepanekuid kultuurikeskuse tegevuse korraldamise ning finantseerimise kohta.

 (4) Oma tegevuses juhindub nõukogu kultuurikeskuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

 (5) Nõukogu koosseisu kinnitab Türi Vallavalitsus korraldusega. Nõukogul on vähemalt 7 liiget ja liikme volitused kestavad 4 aastat. Nõukogusse peavad kuuluma vastavalt struktuuriüksustele Türi valla erinevate piirkondade elanike esindajad, kultuurikeskuse töötajate ning Türi Vallavalitsuse ja Türi Vallavolikogu esindajad.

 (6) Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

 (7) Nõukogu pädevus ja ülesanded on:
 1) kultuurikeskuse arengukava ning selle muudatuste heakskiitmine;
 2) kultuurikeskuse eelarve eelnõu läbivaatamine ja eelarve heakskiitmine;
 3) kultuurikeskuse tööplaanide ja aruannete läbivaatamine, neile hinnangu andmine;
 4) direktori koostatud ja Türi Vallavalitsusele või Türi Vallavolikogule esitatavate tasuliste teenuste nimekirja ja teenuste hinnakirja läbivaatamine ja heakskiitmine;
 5) ettepanekute tegemine kultuurikeskuse töö paremaks korraldamiseks ja raha eraldamiseks.

 (8) Nõukogul on õigus
 1) saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente;
 2) nõuda direktorilt aruandeid kultuurikeskuse tegevuse kohta;
 3) teha ettepanekuid kultuurikeskuse töö paremaks korraldamiseks;
 4) teha põhjendatud ettepanekuid direktori väljavahetamiseks.

§ 17.  Nõukogu koosolek ja selle protokollimine

 (1) Nõukogu töövorm on koosolek. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 50% pluss 1 nõukogu liikmetest.

 (2) Nõukogu koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas.

 (3) Nõukogu esimese koosoleku kutsub kokku kultuurikeskuse direktor, edaspidi nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

 (4) Nõukogu koosoleku kokkukutsumisest informeeritakse nõukogu liikmeid vähemalt 4 päeva enne koosoleku toimumist.

 (5) Nõukogu võtab otsuseid vastu hääletamise teel. Nõukogu otsused loetakse vastuvõetuks, kui otsuste poolt hääletab vähemalt 50% pluss 1 kohalolevatest nõukogu liikmetest.

 (6) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Nõukogu protokoll peab olema vormistatud hiljemalt 10. tööpäeval pärast koosoleku toimumist. Protokolli kantakse
 1) koosoleku toimumise koht ja aeg;
 2) koosolekul osalevad ja puuduvad nõukogu liikmed ning kutsutud isikud;
 3) koosoleku juhataja ja protokollija;
 4) koosoleku päevakord;
 5) päevakorras olevate teemade arutelu, hääletamise tulemused ja otsustused.

 (7) Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Nõukogu protokolle hoitakse kultuurikeskuses vastavalt kultuurikeskuse asjaajamist reguleerivale korrale.

 (8) Nõukogu otsused on direktorile täitmiseks. Kui nõukogu otsus ei ole kooskõlas kehtivate õigusaktidega, on direktoril õigus selle täitmisest keelduda, teavitades vastavast asjaolust viivitamatult nõukogu ja ametiasutuse haridus- ja kultuuriosakonda.

4. peatükk

VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE

§ 18.  Kultuurikeskuse vara

 (1) Kultuurikeskuse vara on Türi Vallavolikogu kehtestatud korras kultuurikeskuse valdusse antud Türi vallale kuuluvad või teistelt isikutelt kultuurikeskusele sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud vallas- ja kinnisasjad või rahaliselt hinnatavate õiguste ja kohustuste kogum ning kultuurikeskusele eraldatud raha.

 (2) Kultuurikeskuse valduses olev vara, mis ei ole antud kultuurikeskuse valdusse kasutuslepingute alusel, on Türi valla omand.

 (3) Kultuurikeskus võib tema valduses ja kasutuses olevat Türi valla vara vallata, kasutada ja käsutada vastavalt Türi Vallavolikogu kehtestatud Türi valla vara valitsemise korrale.

§ 19.  Kultuurikeskuse finantstegevuse korraldamine

 (1) Kultuurikeskuse majandustegevust korraldatakse vastavalt kinnitatud eelarvele.

 (2) Kultuurikeskuse tegevusega seotud kulu kaetakse järgmistest allikatest:
 1) Türi valla eelarvest;
 2) eraldatud toetustest;
 3) annetustest;
 4) tulust tasulistelt teenustelt;
 5) piletitulust.

 (3) Kultuurikeskuse finantstegevust juhib koostöös kultuurikeskuse nõukoguga kultuurikeskuse direktor.

 (4) Kultuurikeskuse raamatupidamist korraldatakse tsentraliseeritult ametiasutuses ja kultuurikeskusega arveldatakse ametiasutuse pangakonto kaudu.

§ 20.  Aruandlus

 (1) Kultuurikeskus esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

 (2) Kultuurikeskus esitab iga aasta 1. märtsiks Türi Vallavalitsusele tegevusaruande eelmise kalendriaasta kohta.

§ 21.  Järelevalve

 (1) Teenistuslikku järelevalvet kultuurikeskuse ja direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teeb Türi Vallavalitsus.

 (2) Kultuurikeskuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Türi Vallavolikogu revisjonikomisjon ning vastavalt Riigikontrolli seadusele Riigikontroll.

 (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on direktor kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks.

5. peatükk

ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 22.  Kultuurikeskuse ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Kultuurikeskuse ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Türi Vallavolikogu ja korraldab õigusaktidega sätestatud korras Türi Vallavalitsus.

 (2) Kultuurikeskuse ümberkorraldamine seisneb kultuurikeskus ühinemises või jagunemises. Kultuurikeskus ühineb või jaguneb järgmiselt:
 1) kultuurikeskus ühendatakse teise asutusega, kusjuures ühendatavad asutused lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus asutus;
 2) kultuurikeskus liidetakse teise asutusega ja liidetav asutus lõpetab tegevuse;
 3) kultuurikeskus jaotatakse vähemalt kaheks asutuseks ning jagunev asutus lõpetab tegevuse.

 (3) Kultuurikeskuse ümberkujundamine on asutuse muutmine teist liiki asutuseks.

6. peatükk

LÕPPSÄTTED

§ 23.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks järgmised määrused:
 1) Türi Vallavolikogu 22. veebruari 2006 määrus nr 19 „Oisu Rahvamaja põhimäärus“ (RT IV, 26.11.2012, 11);
 2) Türi Vallavolikogu 26. aprilli 2006 määrus nr 39 „Türi Kultuurimaja põhimäärus“ (RT IV, 26.11.2012, 10);
 3) Türi Vallavolikogu 26. aprilli 2006 määrus nr 48 „Kabala Rahvamaja põhimäärus“ (RT IV, 25.01.2013, 64).

§ 24.  Määruse jõustumine

  Määrus on jõus 1. septembrist 2013.

Raivo Pink
Volikogu esimees